Algoritam aktivnosti

 

ALGORITAM/STANDARDNA OPERATIVNA PROCEDURA BROJ 1

ALGORITAM AKTIVNOSTI ZA POSTUPANjE SA LICEM KOD KOGA JE POSTAVLjENA SUMNjA NA INFEKCIJU IZAZVANU NOVIM KORONA VIRUSOM SARS-CoV-2
Sa izmenama od 24.2.2020. godine
1. Definicija slučaja za potrebe nadzora :
Definicije slučaja se zasnivaju na trenutno dostupnim informacijama i mogu biti revidirane sa pristizanjem novih informacija.
Moguć slučaj
A. Pacijent sa simptomima teške akutne respiratorne bolesti (povišena temperatura, kašalj, opšte stanje koje zahteva bolničko lečenje), I
kliničke manifestacije se ne mogu u potpunosti objasniti drugom etiologijom, I
podatak o putovanju ili boravku u području intenzivne transmisije virusa SARS-CoV-2 u periodu do 14 dana pre pojave simptoma, ILI
B. Pacijenti sa bilo kojom akutnom respiratornom bolešću I
najmanje jedan od sledećih kriterijuma u periodu do 14 dana pre pojave simptoma:
– bliski kontakt sa potvrđenim ili verovatnim slučajem infekcije novim korona virusom -CoV-2, ili
– rad u ili poseta zdravstvenoj ustanovi u kojoj su lečeni pacijenti sa potvrđenom ili verovatnom akutnom respiratornom bolešću izazvanom novim korona virusom SARS-CoV-2.
Verovatan slučaj:
Moguć slučaj za kog je testiranje na novi korona virus SARS-CoV-2 bilo neodređeno ili kod kog je testiranje na PCR panelu za grupu korona virusa bilo pozitivno i bez laboratorijskog dokaza za infekciju drugim respiratornim patogenom.
Potvrđen slučaj:
Osoba kod koje je laboratorijski potvrđena infekcija novim korona virusom SARS-CoV-2, bez obzira na kliničke znake i simptome.

2. Postupak na graničnom prelazu pri ulasku putnika u Republiku Srbiju:
Svim putnicima koji dolaze iz područja intenzivne transmisije virusa SARS-CoV-2 se uručuje zdravstveno upozorenje.
Na međunarodnim aerodromima u Republici Srbiji zdravstveno upozorenje uručuje aerodromsko osoblje svim putnicima prilikom izlaska iz aviona.
Na određenim kopnenim graničnim prelazima svim putnicima koji su boravili u područjima intenzivne transmisije virusa SARS-CoV-2 u prethodnih 14 dana, zdravstveno upozorenje uručuje granični sanitarni inspektor. Granična policija upućuje graničnom sanitarnom inspektoru putnike koji prijave boravak u područjima intenzivne transmisije virusa u prethodnih 14 dana, radi sprovođenja postupka.

3. Uspostavljanje zdravstvenog nadzora nad putnicima u međunarodnom saobraćaju:
a. Skrining putnika merenjem telesne temperature
Termovizijskim kamerama koje su postavljene na aerodromu vrši se skrining radi otkrivanja putnika sa povišenom telesnom temperaturom (iznad 37,0oC).
Ukoliko termovizijske kamere nisu dostupne ili nisu u funkciji, svim putnicima koji dolaze iz područja intenzivne transmisije virusa SARS-CoV-2 se meri telesna temperatura upotrebom beskontaktnog termometra od strane graničnog sanitarnog inspektora.
b. Postupak sa putnicima koji imaju povišenu telesnu temperaturu do 38,0oC
Putnike koji dolaze iz područja intenzivne transmisije virusa SARS-CoV-2 ili su boravili u područjima intenzivne transmisije virusa u prethodnih 14 dana, a imaju povišenu telesnu temperaturu više od 37,0 oC, a manje od 38,0 oC, granični sanitarni inspektor intervjuiše u odvojenoj prostoriji, uz prethodno stavljanje maske putniku preko usta i nosa, i utvrđuje prisustvo sledećih kriterijuma:
• da li imaju znake bolesti organa za disanje (curenje iz nosa, kašalj, otežano disanje), i
• da li su imali kontakt sa osobom kod koje je potvrđena infekcija novim korona virusom ili osobom kod koje je postavljena sumnja na infekciju novim korona virusom, i
• da li su radili u ili posećivali zdravstvenu ustanovu u kojoj su lečeni pacijenti sa potvrđenom ili verovatnom akutnom respiratornom bolešću izazvanom novim korona virusom SARS-CoV-2.
Ukoliko granični sanitarni inspektor utvrdi da su sva tri kriterijuma negativna putniku izdaje rešenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor.
Prilikom uručenja rešenja, putniku se daje instrukciju o postupku nadzora sa zaokruženim brojem telefona i adresom nadležnog instituta/zavoda za javno zdravlje prema prijavljenom mestu boravka ili prebivalištu putnika u Republici Srbiji.
Putnik se potom upućuje na pasošku kontrolu i ulazak u Republiku Srbiju.
Ukoliko putnik ne dolazi iz područja intenzivne transmisije virusa SARS-CoV-2, i nije boravio u području intenzivne transmisije virusa SARS-CoV-2 u periodu do 14 dana pre dana intervjuisanja, i nije imao kontakt sa osobom kod koje je potvrđena infekcija novim korona virusom ili osobom kod koje je postavljena sumnja na infekciju novim korona virusom, i nije radio u ili posećivao zdravstvenu ustanovu u kojoj su lečeni pacijenti sa potvrđenom ili verovatnom akutnom respiratornom bolešću izazvanom novim korona virusom SARS-CoV-2, ali ima znake respiratorne infekcije, granični sanitarni inspektor daje usmenu preporuku o primeni mera zaštite (nošenje maske preko usta i nosa), o javljanju lekaru nakon ulaska u Republiku Srbiju, i upućuje putnika na pasošku kontrolu.
Ukoliko putnik ima simptome i znake respiratorne infekcije i ima pozitivan jedan od preostala dva kriterijuma, granični sanitarni inspektor nalaže putniku da stavi hiruršku masku preko usta i nosa i stavlja ga u prostoriju za izolaciju. Potom granični sanitarni inspektor obaveštava epidemiološku ekipu teritorijalno nadležnog instituta/zavoda za javno zdravlje koja preduzima dalje mere u skladu sa ovim algoritmom i zakonom.
c. Postupak sa putnicima koji imaju povišenu telesnu temperaturu 38,0oC ili veću
Ukoliko putnik dolazi iz područja intenzivne transmisije virusa SARS-CoV-2 ili je boravio u području intenzivne transmisije virusa u prethodnih 14 dana, a ima povišenu telesnu temperaturu 38,0 oC ili više, bez obzira na prisustvo simptoma i znakova respiratorne infekcije, ili drugih kriterijuma iz definicije mogućeg slučaja, granični sanitarni inspektor nalaže putniku da stavi hiruršku masku preko usta i nosa i stavlja ga u prostoriju za izolaciju. Potom granični sanitarni inspektor obaveštava pripravnu epidemiološku ekipu teritorijalno nadležnog instituta/zavoda za javno zdravlje koja preduzima dalje mere u skladu sa ovim algoritmom i zakonom.

4. Izolacija lica kod kojih je postavljena sumnja na infekciju novim korona virusom SARS-CoV-2:
Ukoliko se sumnja na infekciju novim korona virusom postavi na aerodromu ili drugom graničnom prelazu kod putnika koji ulazi u Republiku Srbiju:
• osoba se stavlja u prostoriju za izolaciju na aerodromu ili drugom graničnom prelazu uz obavezno nošenje hirurške maske preko usta i nosa, uz omogućeno pranje ruku toplom vodom i tečnim sapunom, obezbeđeno snabdevanje vodom i korišćenje zasebnog toaleta, do momenta dolaska sanitetskog prevoza. U prostoriji je potrebno da postoji kesa za infektivni otpad;
• pripravna epidemiološka ekipa po prijemu informacije od graničnog sanitarnog inspektora o postojanju sumnje na infekciju novim korona virusom kod putnika na aerodromu ili drugom graničnom prelazu, obaveštava teritorijalno nadležnu službu hitne pomoći koja šalje vozilo sa ekipom radi transporta osobe kod koje je postavljena sumnja u izolaciju u nadležnoj klinici za infektivne bolesti ili infektivnom odeljenju opšte bolnice. Ekipa hitne pomoći pre ulaska u prostoriju za izolaciju na aerodromu ili drugom graničnom prelazu stavlja zaštitne maske i rukavice, a skida ih prema utvrđenom postupku tek nakon završenog prebacivanja osobe u izolaciju infektivne klinike/infektivnog odeljenja opšte bolnice. Tokom sprovođenja transporta, ekipa hitne pomoći treba da smanji kontakt sa osobom kod koje je postavljena sumnja na najmanju moguću meru, osim u situacijama kada je potrebno pružiti neodložnu medicinsku pomoć, kada se primenjuju mere zaštite propisane Uputstvom o merama prevencije i suzbijanja širenja novog korona virusa (nCoV) u zdravstvenim ustanovama koje je izdala RSK za nadzor nad bolničkim infekcijama Ministarstva zdravlja. Nakon završenog transporta obolelog, prostor u kome je prevožena obolela osoba se dezinfikuje upotrebom uobičajenih dezinfekcionih sredstava prebrisavanjem površina sa kojima je oboleli mogao da dođe u kontakt, od strane osoba određenih za taj posao u službi hitne pomoći, uz primena mera zaštite (rukavice, pranje i dezinfekcija ruku). Dezinfekcija se može izvršiti i na drugi način propisan standardnim protokolima za dezinfekciju vozila koji predmetna ustanova uobičajeno primenjuje.
• pripravna epidemiološka odmah nakon organizacije sanitetskog prevoza, telefonom obaveštava kliniku za infektivne bolesti/infektivno odeljenje opšte bolnice o potrebi pripreme sobe za izolaciju i prijem pacijenta sa sumnjom na infekciju novim korona virusom.
• pripravna epidemiološka ekipa odlazi u izolaciju klinike za infektivne bolesti/infektivnog odeljenja opšte bolnice uz primenu mera zaštite propisanih Uputstvom o merama prevencije i suzbijanja širenja novog korona virusa (nCoV) u zdravstvenim ustanovama koje je izdala RSK za nadzor nad bolničkim infekcijama Ministarstva zdravlja i sprovodi epidemiološko ispitivanje sa osobom kod koje je postavljena sumnja na infekciju novim korona virusom.
• Prilikom epidemiološkog ispitivanja uzimaju se najmanje sledeći podaci:
– identifikacioni podaci osobe (ime i prezime, adresa boravka u Republici Srbiji, broj telefona, kontakt bliske osobe)
– broj sedišta u avionu ili autobusu, podaci o licima sa kojima je sedeo u istom redu i licima koja su sedela jedan red ispred (ukoliko su mu poznati),
– tačna mesta boravka u područjima intenzivne transmisije virusa (naziv mesta, datum),
– mogući kontakti sa osobama kod kojih je potvrđena infekcija novim korona virusom ili osobama sa respiratornim infekcijama tokom boravka u Područjima intenzivne transmisije virusa (datum),
– rad u ili posećivanje zdravstvene ustanove u Područjima intenzivne transmisije virusa (naziv i vrsta ustanove, datum),
– odlazak na pijace ili druga mesta gde se trguje živim ili mrtvim divljim i domaćim životinjama (naziv pijace, datum).
Prilikom epidemiološkog ispitivanja koristi se epidemiološki upitnik koji se nalazi u prilogu ovog algoritma.
• infektolog klinike za infektivne bolesti/infektivnog odeljenja opšte bolnice vrši pregled osobe kod koje je postavljena sumnja, pritom primenjujući mere zaštite propisane Uputstvom o merama prevencije i suzbijanja širenja novog korona virusa (nCoV) u zdravstvenim ustanovama koje je izdala RSK za nadzor nad bolničkim infekcijama Ministarstva zdravlja.
• infektolog i epidemiolog donose odluku o potrebi uzimanja uzoraka za laboratorijsku dijagnostiku infekcije novim korona virusom i pristupa se uzorkovanju prema važećem laboratorijskom protokolu.
• Infektolog donosi odluku o tome da li zdravstveno stanje osobe kod koje je postavljena sumnja na infekciju novim korona virusom zahteva bolničko lečenje ili je moguće lečenje u uslovima kućne izolacije.
• Ukoliko zdravstveno stanje osobe kod koje je postavljena sumnja na infekciju novim korona virusom ne zahteva bolničko lečenje, infektolog obaveštava epidemiologa koji nastavlja intervju sa osobom nastojeći da utvrdi da li u domaćinstvu obolele osobe postoje dovoljni uslovi za lečenje u uslovima kućne izolacije (navedeni su u listi u prilogu ovog algoritma).
• Ukoliko epidemiolog proceni da ne postoje uslovi za lečenje obolele osobe u uslovima kućne izolacije, epidemiolog predlaže lečenje u uslovima bolničke izolacije iz epidemioloških indikacija.
• Ukoliko epidemiolog proceni da postoje uslovi za lečenje obolele osobe u uslovima kućne izolacije, epidemiolog poziva teritorijalno nadležnu hitnu službu radi organizacije sanitetskog transporta od bolnice do domaćinstva obolele osobe.
• Obolela osoba dobija uputstvo od epidemiologa da nosi zaštitnu masku preko usta i nosa i izbegava bliski kontakt sa zdravstvenim osobljem i drugim licima tokom izolacije, transporta, sve do ulaska u kućnu izolaciju. Epidemiolog uručuje oboleloj osobi i članovima domaćinstva preporuke za sprečavanje prenošenja infekcije na članove domaćinstva ili druge osobe koje neguju pacijenta sa sumnjom na infekciju ili potvrđenom infekcijom novim korona virusom SARS-CoV-2 u uslovima kućne izolacije.
• Kućna izolacija se sprovodi u skladu sa Uputstvom za sprečavanje prenošenja infekcije na članove domaćinstva ili druge osobe koje neguju pacijenta sa sumnjom na infekciju ili potvrđenom infekcijom novim korona virusom SARS-CoV-2 u uslovima kućne izolacije.

5. Postupak sa kontaktima osobe kod koje je postavljena sumnja na infekciju novim korona virusom SARS-CoV-2
Neophodno je identifikovati putnike koji su sedeli dva reda ispred i iza mogućeg slučaja, i bočno po dva sedišta, kao i druge bliske kontakte (u domaćinstvu, na radnom mestu ili druge) i staviti ih pod zdravstveni nadzor.
a. Definicija kontakta
Kontaktom se smatra zdravstveni radnik ili druga osoba koja ispunjava jedan od sledećih uslova :
– da je negovala pacijenta sa potvrđenom ili verovatnom infekcijom izazvanom novim korona virusom,
– da je radila sa zdravstvenim osobljem koje je bilo inficirano novim korona virusom,
– da je posećivala pacijente ili boravila u bliskom okruženju obolelog od infekcije izazvane novim korona virusom,
– da je imala kontakt sa rastojanjem manjim od 1 metra u zatvorenom prostoru sa osobom koja je inficirana novim korona virusom,
– da je putovala zajedno sa osobom inficiranom novim korona virusom u bilo kom prevoznom sredstvu,
– da je boravila u istom domaćinstvu sa osobom inficiranom novim korona virusom u tokom perioda od 14 dana pre pojave simptoma kod inficirane osobe
Pronalaženje kontakata je u nadležnosti graničnog sanitarnog inspektora i nadležnog epidemiologa, uz podršku aerodromskih vlasti i predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije na graničnom prelazu. Identifikacioni podaci uključuju najmanje sledeće: ime i prezime, adresa boravka/prebivališta u Republici Srbiji, broj telefona (ako je dostupan).
Identifikacioni podaci kontakata se odmah najbržim putem dostavljaju epidemiološkoj službi teritorijalno nadležnog instituta/zavoda za javno zdravlje radi uspostavljanja zdravstvenog nadzora u trajanju od 14 dana.
d. Zdravstveni nadzor nad kontaktima iz aviona:
Ukoliko je osoba koja je identifikovana kao kontakt mogućeg slučaja prisutna na aerodromu – granični sanitarni inspektor izdaje rešenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor, kao i pisanu instrukciju o postupku nadzora sa zaokruženim brojem telefona i adresom nadležnog instituta/zavoda za javno zdravlje prema prijavljenom mestu boravka ili prebivalištu putnika u Republici Srbiji. Teritorijalno nadležni institut/zavod za javno zdravlje uspostavlja zdravstveni nadzor u trajanju od 14 dana.
Ukoliko osoba koja je identifikovana kao kontakt sumnjivog slučaja nije prisutna na aerodromu – na zahtev epidemiologa teritorijalno nadležnog instituta/zavoda za javno zdravlje, teritorijalno nadležni sanitarni inspektor izdaje rešenje osobi o stavljanju pod zdravstveni nadzor u trajanju od 14 dana i uručuje ga osobi lično na adresu stanovanja. Prilikom uručenja rešenja, uručuje se i pisana instrukcija o postupku nadzora sa zaokruženim brojem telefona i adresom nadležnog instituta/zavoda za javno zdravlje prema prijavljenom mestu boravka ili prebivalištu putnika u Republici Srbiji.
e. Zdravstveni nadzor nad kontaktima iz drugog prevoznog sredstva na graničnom prelazu
Svim putnicima, kao i vozačima koji su putovali u istom prevoznom sredstvu (autobus, putničko vozilo ili drugo vozilo) sa osobom kod koje je postavljena sumnja na infekciju izazvanu novim korona virusom, odnosno koje je stavljeno u prostoriju za izolaciju na graničnom prelazu u skladu sa ovim algoritmom, granični sanitarni inspektor izdaje rešenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor, kao i pisanu instrukciju o postupku nadzora sa zaokruženim brojem telefona i adresom nadležnog instituta/zavoda za javno zdravlje prema prijavljenom mestu boravka ili prebivalištu putnika u Republici Srbiji. Teritorijalno nadležni institut/zavod za javno zdravlje uspostavlja zdravstveni nadzor u trajanju od 14 dana.

6. Letovi u tranzitu na aerodromu „Nikola Tesla”
U skladu sa članom 3. stav 4 Međunarodnog zdravstvenog pravilnika, države imaju, u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija i principima međunarodnog prava, suvereno pravo da donose zakone i da implementiraju zakonske propise prema njihovoj zdravstvenoj politici. Na taj način će potvrditi svrhu ovog Pravilnika. U skladu sa članovima 27. i 43, ili izuzev ukoliko je ovlašćena važećim međunarodnim sporazumima, država potpisnica ne primenjuje zdravstvene mere za avion u tranzitu na aerodromu unutar nadležnosti države potpisnice, s tim što može biti ograničeno kretanje aviona na samom aerodromu, bez ukrcavanja i iskrcavanja ili utovara i istovara. Međutim, svakom takvom avionu je dozvoljeno da se, pod nadzorom nadležnog organa, opskrbi gorivom, vodom, hranom i zalihama.
Ukoliko nadležni organ smatra prevozno sredstvo kontaminiranim,ukoliko su evidentirane osobe sa kliničkim znacima i/ili simptomima infekcije ili poseduje druge informacije koje se zasnivaju na činjenicama ili dokazima o postojanju rizika za javno zdravlje, uključujući prisustvo izvora infekcije ili kontaminacije u prevoznom sredstvu, i može: (a) po potrebi da izvrši dezinfekciju, dekontaminaciju, dezinsekciju ili deratizaciju prevoznog sredstva, ili da zahteva sprovođenje ovih mera pod svojim nadzorom; i (b) u svakom od slučajeva da odluči koje će se metode primeniti da bi se obezbedio odgovarajući nivo kontrole rizika za javno zdravlje u skladu sa ovim pravilnikom.
Nadležni organ može da sprovede dodatne zdravstvene mere, uključujući izolaciju prevoznih sredstava, po potrebi, da bi se sprečilo širenje bolesti. O dodatnim merama ove vrste neophodno je obavestiti Nacionalnu kontakt tačku za MZP.
Ukoliko postoje odgovarajuće preporuke SZO u pogledu metoda i materijala za sprovođenje ovih postupaka, potrebno ih je u potpunosti primeniti, izuzev ukoliko nadležni organ odredi da su druge metode podjednako bezbedne i pouzdane.
Prema odredbama Međunarodnog zdravstvenog pravilnika, ukoliko postoje dokazi o neposrednoj pretnji po javno zdravlje država potpisnica može, u skladu sa svojim nacionalnim zakonom i u obimu neophodnom za kontrolu takve pretnje, u skladu sa članom 23. stav 3 mogu da obaveste putnika da se podvrgne dodatno uvedenim zdravstvenim merama kojima se sprečava ili suzbija širenje bolesti, uključujući izolaciju, karantin, ili stavljanje putnika pod zdravstveni nadzor.
U slučaju da se dobije podatak da se na međunarodnom letu, koji je u tranzitu na aerodromu „Nikola Tesla”, nalazi lice sa mogućom sumnjom na infekciju ovim virusom sa ovim licem se postupa u skladu sa gore navedenim algoritmom. Ukoliko se u razgovoru sa ovim licem dobije podatak da dolazi iz područja ugroženog sa novim korona virusom, postupa se po gore definisanom algoritmu
Postupak za kontakte.
Neophodno je o tome obavestiti nadležni organ na sledećem graničnom prelazu. U skladu sa članom 43, ili na osnovu ovlašćenja u skladu sa važećim međunarodnim sporazumima, sumnjivi putnik koji je po dolasku stavljen pod zdravstveni nadzor može nastaviti svoje međunarodno putovanje ukoliko ne predstavlja neposredni rizik za javno zdravlje i ukoliko država potpisnica obavesti nadležni organ na graničnom prelazu odredišta, ukoliko je to poznato, o pretpostavljenom vremenu dolaska putnika. Po dolasku, putnik se javlja tom nadležnom organu.
ALGORITAM/STANDARDNA OPERATIVNA PROCEDURA BROJ 2
ALGORITAM AKTIVNOSTI ZA POSTUPANjE SA LICEM KOD KOME JE IZDATO REŠENjE O STAVLjANjU POD ZDRAVSTVENI NADZOR U VEZI SA MOGUĆOM IZLOŽENOŠĆU INFEKCIJI NOVIM KORONA VIRUSOM SARS-CoV-2
Osoba kojoj je izdato rešenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor se u roku od 24 časa od ulaska u Republiku Srbiju javlja epidemiologu teritorijalno nadležnog instituta/zavoda za javno zdravlje.
Epidemiolog, pored uzimanja identifikacionih podataka od osobe, uzima i detaljnu epidemiološku anamnezu koja uključuje sledeće:
• podatke o boravku u područjima gde su registrovani slučajevi oboljenja izazvanog novim korona virusom (nazivi, datumi),
• podatke o kontaktu sa osobama koje su imale respiratornu infekciju izazvanu novim korona virusom ili nepoznatim uzročnikom (mesto, datum),
• podatke o odlasku na pijace na kojima se vrši promet živim ili mrtvim divljim ili domaćim životinjama (nazivi, datum),
• podatke o odlasku u zdravstvene ustanove u kojima je bilo registrovanih slučajeva oboljenja od infekcije izazvane novim korona virusom, naročito ako je bilo obolevanja među zdravstvenim radnicima, ukoliko je to osobi pod nadzorom poznato (nazivi ustanova, datum).
Epidemiolog daje osobi pod nadzorom usmeno uputstvo o načinu praćenja zdravstvenog stanja i o postupku u slučaju pojave simptoma i znakova respiratorne infekcije (povišena temperatura, curenje iz nosa, kašalj, otežano disanje) – pozivanje epidemiologa telefonom radi dobijanja uputstva za dalji postupak, kao i o merama zaštite.
Epidemiolog daje usmeno upozorenje osobi pod nazorom da u slučaju pojave simptoma i znakova respiratorne infekcije smanji kontakt sa drugim osobama u domaćinstvu ili na radnom mestu, da odmah stavi hiruršku masku preko usta i nosa, pojača održavanje lične higijene, kao i da se odmah javi telefonom epidemiologu radi sprovođenja daljeg postupka dijagnostike i terapije.
1. Postupak u slučaju pojave simptoma i znakova respiratorne infekcije kod osobe pod zdravstvenim nadzorom u vezi sa izloženošću infekciji novim korona virusom SARS-CoV-2
• Ukoliko se kod osobe pod nadzorom pojave simptomi i znaci respiratorne infekcije, odmah se javlja epidemiologu teritorijalno nadležnog instituta/zavoda za javno zdravlje telefonom.
• Odmah po pojavi simptoma i znakova respiratorne infekcije osoba pod nadzorom na osnovu usmenog uputstva dobijenog od epidemiologa treba da stavi masku preko usta i nosa, pojača ličnu higijenu (higijenu ruku) i smanji kontakt sa drugim osobama.
• Epidemiolog obaveštava nadležnu službu za hitnu pomoć radi organizacije transporta, kao i teritorijalno nadležnu infektivnu kliniku/odeljenje za infektivne bolesti opšte bolnice radi pripreme za prijem osobe sa sumnjom na infekciju novim korona virusom SARS-CoV-2 u sobu za izolaciju.
• Soba za izolaciju treba da ispunjava sledeće uslove: onemogućen kontakt pacijenta u izolaciji sa drugim pacijentima, osobljem (osim nadležnih lekara i medicinskih sestara) ili posetiocima, odvojen sanitarni čvor, mogućnost primene tekuće i završne dezinfekcije, obezbeđeni uslovi za bezbedno rukovanje infektivnim otpadom.
• Nakon prijema osobe u izolaciju daljim tretmanom rukovodi nadležni infektolog uz konsultacije sa nadležnim epidemiologom, uz primenu mera zaštite u skladu sa Uputstvom o merama prevencije i suzbijanja širenja novog korona virusa (nCoV) u zdravstvenim ustanovama koje je izdala RSK za nadzor nad bolničkim infekcijama Ministarstva zdravlja.
• infektolog i epidemiolog donose odluku o potrebi uzimanja uzoraka za laboratorijsku dijagnostiku infekcije novim korona virusom. Ukoliko se na osnovu definicije slučaja postavi sumnja na infekciju, pristupa se uzorkovanju prema važećem laboratorijskom protokolu.
• Infektolog donosi odluku o tome da li zdravstveno stanje osobe kod koje je postavljena sumnja na infekciju novim korona virusom zahteva bolničko lečenje ili je moguće lečenje u uslovima kućne izolacije.
• Ukoliko zdravstveno stanje osobe kod koje je postavljena sumnja na infekciju novim korona virusom ne zahteva bolničko lečenje, infektolog obaveštava epidemiologa koji nastavlja intervju sa osobom nastojeći da utvrdi da li u domaćinstvu obolele osobe postoje dovoljni uslovi za lečenje u uslovima kućne izolacije (navedeni su u listi u prilogu ovog algoritma).
• Ukoliko epidemiolog proceni da ne postoje uslovi za lečenje obolele osobe u uslovima kućne izolacije, epidemiolog predlaže bolničku izolaciju iz epidemioloških indikacija.
• Ukoliko epidemiolog proceni da postoje uslovi za lečenje obolele osobe u uslovima kućne izolacije, epidemiolog poziva teritorijalno nadležnu hitnu službu radi organizacije sanitetskog transporta od bolnice do domaćinstva obolele osobe.
• obolela osoba dobija uputstvo od epidemiologa da nosi zaštitnu masku preko usta i nosa i izbegava bliski kontakt sa zdravstvenim osobljem i drugim licima tokom izolacije, transporta, sve do ulaska u kućnu izolaciju.
• Epidemiolog uručuje oboleloj osobi i članovima domaćinstva preporuke za sprečavanje prenošenja infekcije na članove domaćinstva ili druge osobe koje neguju pacijenta sa sumnjom na infekciju ili potvrđenom infekcijom novim korona virusom SARS-CoV-2 u uslovima kućne izolacije.
• Kućna izolacija se sprovodi u skladu sa Uputstvom za sprečavanje prenošenja infekcije na članove domaćinstva ili druge osobe koje neguju pacijenta sa sumnjom na infekciju ili potvrđenom infekcijom novim korona virusom SARS-CoV-2 u uslovima kućne izolacije.

7. Postupak u slučaju pojave teške akutne respiratorne bolesti kod pacijenta kod koga se sumnja na infekciju novim korona virusom SARS-CoV-2
Osoba kod koje postoji rizik od infekcije novim korona virusom, a koja ima znake teške respiratorne infekcije i zahteva intenzivno lečenje i negu, i potencijalno zahteva asistiranu ventilaciju ili druge specijalizovane mere lečenja, se hospitalizuje u jednoj od infektivnih klinika (Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Niš) nakon prethodnih konsultacija između teritorijalno nadležnog infektologa koji je postavio dijagnozu teške akutne respiratorne bolesti i epidemiologa Instituta za javno zdravlje Srbije (telefon pripravnog epidemiologa Instituta za javno zdravlje Srbije 060 0120015).
Epidemiolog Instituta za javno zdravlje Srbije uspostavlja kontakt sa infektivnim klinikama radi definisanja mogućnosti za prijem u izolaciju i lečenje pacijenta sa teškom akutnom respiratornom infekcijom. Nakon određivanja ustanove u koju će biti primljen pacijent, epidemiolog Instituta za javno zdravlje Srbije obaveštava teritorijalno nadležnog infektologa koji u saradnji sa teritorijalno nadležnom hitnom službom/domom zdravlja ili opštom bolnicom organizuje transport pacijenta u određenu infektivnu kliniku.

Laboratorijska dijagnostika
Postupak za uzimanje uzoraka prema važećem laboratorijskom protokolu.

Prilog: Uslovi za kućnu izolaciju
• Postoji zasebna soba, koja može da se provetrava, u koju će biti smeštena obolela osoba,
• Postoji u domaćinstvu jedna osoba dobrog zdravlja, bez faktora rizika, koja može da neguje pacijenta.
• Moguće je iz domaćinstva privremeno udaljiti osobe koje nisu neophodne za negu pacijenta, a najmanje osobe sa faktorima rizika (stare osobe, deca, trudnice, porodilje, osobe oslabljenog imuniteta, osobe sa hroničnim poremećajima zdravlja) ili osobe koje se ne mogu pridržavati preporuka o merama za sprečavanje prenošenja infekcije na članove domaćinstva ili druge osobe
• Moguće je zabraniti posete domaćinstvu, odnosno oboleloj osobi.
• Postoji mogućnost da članovi porodice borave u drugoj sobi ili, izuzetno, kada ne postoje kapaciteti za bolničku izolaciju i ako nije moguće odvojiti potpuno odvojenu sobu za obolelog, da održavaju udaljenost od najmanje jednog metra od obolele osobe (npr. da spravaju u odvojenim krevetima). Razmotriti mogućost korišćenja improvizovanih paravana radi izolacije obolele osobe od drugih članova domaćinstva.
• Moguće je ograničiti kretanje pacijenta i smanjiti upotrebu zajedničkog prostora, kao i obezbediti da je zajednički prostor (npr. kupatilo) dobro provetren (npr. držati otvoren prozor). Zabraniti ulazak obolele osobe u druge zajedničke prostorije ukoliko to nije neophodno (npr. kuhinju).
• Moguće je obezbediti dovoljan broj maski i rukavica za jednokratnu upotrebu za osobu koja neguje obolelog,
• Obezbeđeni uslovi za pranje ruku toplom vodom i sapunom.
• Moguće je obezbediti odgovarajuće kese za otpad koji stvara obolela osoba (maramice, ubrusi i sl.), koje se mogu dobro zatvoriti pre uklanjanja sa drugim kućnim otpadom.
• Postoje sredstva za dezinfekciju površina sa kojima obolela osoba dolazi u kontakt.
• Postoje sredstva za dezinfekciju površina u toaletu i kupatilu.
• Postoje uslovi za mašinsko pranje odeće.

Prilog: Preporuke članovima domaćinstva za kućnu izolaciju

Pacijent i članovi domaćinstva treba da se pridružavaju sledećih preporuka:
• Pacijent treba da bude smešten u zasebnu sobu, koja može da se provetrava,
• Ograničiti broj osoba koje neguju pacijenta. Idealno je da se odredi jedna osoba dobrog zdravlja bez faktora rizika.
• Zabranjene su posete.
• Članovi porodice borave u drugoj sobi ili, ako nije moguće odvojiti potpuno odvojenu sobu za obolelog, održavaju udaljenost od najmanje jednog metra od obolele osobe (npr. da spravaju u odvojenim krevetima). Razmotriti mogućost korišćenja improvizovanih paravana radi izolacije obolele osobe od drugih članova domaćinstva.
• Ograničiti kretanje pacijenta i smanjiti upotrebu zajedničkog prostora. Obezbediti da je zajednički prostor (npr. kupatilo) dobro provetren (npr. držati otvoren prozor). Ograničiti ulazak obolele osobe u druge zajedničke prostorije ukoliko to nije neophodno (npr. kuhinju).
• Lica koja neguju pacijenta treba da nose medicinsku masku koja dobro prianja uz lice kada su u istoj prostoriji sa obolelom osobom. Maska se ne sme dirati ili nameštati tokom upotrebe. Ako se maska ovlaži ili zaprlja sekretima, mora se odmah zameniti. Masku baciti nakon upotrebe i oprati ruke nakon uklanjanja maske.
• Prati ruke nakon svakog kontakta sa obolelom osobom ili njenim neposrednim okruženjem. Ruke treba prati pre i nakon pripreme hrane, pre jela, nakon upotrebe toaleta, i kad kod su vidno zaprljane. Ako ruke nisu vidno zaprljane mogu se koristiti maramice za dezinfekciju koje sadrže alkohol. Ruke prati vodom i sapunom kad god su vidljivo zaprljane.
• Nakon pranja ruku vodom i sapunom poželjno je koristiti papirneubruse za sušenje ruku. Ako nisu dostupni, koristite namenske peškire i zamenite ih kada postanu vlažni.
• Respiratornu higijenu treba da primenjuju svi u domaćinstvu.
• Respiratorna higijena odnosi se na pokrivanje usta i nosa tokom kašljanja ili kijanja (medicinskim maskama, platnenim maskama, papirnim maramicama ili savijenim laktom), a zatim pranje ruku.
• Odbacite materijale koji se koriste za prekrivanje usta ili nosa ili ih nakon upotrebe na odgovarajući način očistite (npr. operite maramice običnim deterdžentom i vodom).
• Izbegavajte direktan kontakt kože i odeće sa materijalima zagađenim sekretima obolele osobe.
• Koristite rukavice za jednokratnu upotrebu i zaštitnu odeću (npr. plastične kecelje) za čišćenje ili rukovanje površinama, odećom ili posteljinom zaprljanom tečnostima. Pre i posle uklanjanja rukavica obavite higijenu ruku.
• Izbegavajte direktan kontakt sa telesnim tečnostima, posebno sekretima usne usne duplje i disajnih organa. Rukavice za jednokratnu upotrebu koristite za pružanje nege i prilikom rukovanja sa stolicom, urinom i otpadom. Pre i posle uklanjanja rukavica obavite higijenu ruku.
• Rukavice, maramice, maske i drugi otpad koji su koristile bolesne osobe ili oni koji brinu o bolesnim osobama bacati u posebne kese u sobiu kojoj boravi bolesna osobe pre bacanja sa drugim kućnim otpadom.
• Izbegavajte druge vrste mogućeg izlaganja bolesnim osobama ili kontaminiranim predmetima u njihovom neposrednom okruženju (npr. ne koristite iste četkice za zube, cigarete, pribor za jelo, posuđe, piće, peškire, ili posteljinu). Pribor za jelo i posuđe treba oprati deterdžentom i vodom nakon upotrebe.
• Očistite i dezinfikujte površine koje se često dodiruju, poput noćnih ormarićai ostalog nameštaja u spavaćim sobama, običnim dezinfekcionim sredstvom za domaćinstvo, koje sadrži razblaženi rastvor varikine (1 deo varikine na 99 delova vode).
• Očistite i dezinfikujte površine u toaletu i kupatilu najmanje jednom dnevno koristeći uobičajena dezifekciona sredstva za domaćinstvo koja sadrži razblaženi rastvor varikine (1 deo varikine na 99 delova vode).
• Za pranje odeće, posteljine, peškira za kupanje i ruke itd. obolelih osoba koristite uobičajeni deterdžent za pranje rublja ili mašinsko pranje na 60–90 °C uobičajenim deterdžentom za domaćinstvo i temeljno ih osušite. Kontaminirano platno stavite u kesu za veš. Ne tresti prljavo rublje i izbegavati direktan kontakt kože i odeće sa kontaminiranim materijalima.

 

ZDRAVSTVENO UPOZORENJE
Za putnike koji dolaze iz zemalja u kojima ima slučajeva infekcije izazvane novim korona virusom (COVID-19)

Ukoliko ste boravili u području u kojima su aktuelne epidemije COVID-19, ili ste bili u kontaktu sa osobama kod kojih je potvrđena infekcija ili postavljena sumnja na infekciju, ili ste posećivali zdravstvene ustanove u kojima se leče oboleli od COVID-19
u cilju sprečavanja prenošenja infekcije u Republici Srbiji, ali i u cilju zaštite vašeg zdravlja, dužni ste da preduzmite sledeće mere:
– u narednih 14 dana smanjite kontakte sa drugim osobama u domaćinstvu, na radnom mestu ili na javnim mestima,
– ako osetite simptome infekcije organa za disanje (povišena temperatura, kijavica, kašalj, curenje iz nosa, otežano disanje ili drugo), odmah stavite masku preko usta i nosa, pojačajte higijenu ruku (pranje toplom vodom i sapunom), izbegavajte kontakte sa drugim osobama, koristite maramicu kad kijate ili kašljete, i pozovite telefonom epidemiologa instituta ili zavoda za javno zdravlje nadležnog za područje u kome boravite (lista je data na kraju teksta). Od epidemiologa ćete dobiti uputstva o daljem postupku.
Molimo vas da u potpunosti postupate u skladu sa dobijenim uputstvima.

HEALTH WARNING
For travelers arriving from countries with registered cases of respiratory infections caused by novel coronavirus (COVID-19)

If you were in areas with outbreaks of COVID-19 infections, or if you have been in contact with persons suspect for the infection, or if you visited hospitals where cases of COVID-19 have been treated
in order to prevent transmission of the infection, but also to protect your health, you must take following measures:
– reduce contacts with persons in your household, work place or in public places during next 14 days,
– if you notice symptoms of a respiratory infection (fever, sneezing, cough, runny nose, difficult breathing or other), put a mask on your mouth and nose, increase hand hygiene (wash your hands with warm water and soap frequently), avoid contacts with other persons, use a tissue when sneezing or coughing, and make a phone call to responsible epidemiologist of an institute of public health responsible for the territory you’re living in (the list is provided at the end of this document). The epidemiologist will give you instructions for further procedures. We kindly ask you to follow these instructions completely.

Za bliže informacije možete kontaktirati 064 8945 235 (broj koji je otvorilo Ministarstvo zdravlja), zatim Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović–Batut“ (ul.Dr Subotića br.5, 11000 Beograd; Tel: 011 2684 566) ili institute/zavode za javno zdravlje na teritoriji na kojoj boravite
Naziv ustanove Adresa Kontakt telefon
Gradski zavod za javno zdravlje Beograd ul. Bulevar Despota Stefana br. 54a, 11000 Beograd 011/2078-677
Institut za javno zdravlje Niš Bulevar dr Zorana Đinđića br.50, 18000 Niš 018/4226-338, 018/4226-448
Institut za javno zdravlje Kragujevac ul. Nikole Pašića br. 1, 34000 Kragujevac 034/504-501
Institut za javno zdravlje Vojvodine ul. Futoška br. 121, 21000 Novi Sad 021/4897-800
Zavod za javno zdravlje Požarevac ul. Jovana Šerbanovića br.14, 12000 Požarevac 012/2222-568
Zavod za javno zdravlje Ćuprija ul. Miodraga Novakovića br. 78, 35230 Ćuprija 035/8470-036
Zavod za javno zdravlje „Timok“
ul. Sremska br.13, 19000 Zaječar 019/422-543
Zavod za javno zdravlje Užice ul. Marinković Veselina br. 4, 31000 Užice 031/563-147
Zavod za javno zdravlje Čačak ul. Veselina Milekića br. 7, 32000 Čačak 032/325-019
Zavod za javno zdravlje Kraljevo ul. Slobodana Penezića br.16ž, 36000 Kraljevo 036/392-336
Zavod za javno zdravlje Kruševac ul. Vojvode Putnika br.2, 37000 Kruševac 037/422-951
Zavod za javno zdravlje Leskovac
ul. Maksima Kovačevića br. 11, 16000 Leskovac 016/245-219
Zavod za javno zdravlje Vranje ul. Jovana Jankovića Lunge br. 1, 17500 Vranje 017/421-310
Zavod za javno zdravlje Šabac ul. Jovana Cvijića br. 1, 15000 Šabac 015/300-550
Zavod za javno zdravlje Valjevo ul.Vladike Nikolaja br.5, 14000 Valjevo 014/237-056

Zavod za javno zdravlje Pirot Kej b.b, 18300 Pirot 010/343-994
Zavod za javno zdravlje Novi Pazar ul. Generala Živkovića br.1, 36300 Novi Pazar 020/386-093
Zavod za javno zdravlje Subotica ul. Zmaj Jovina br. 30, 24000 Subotica 024/571-333
Zavod za zaštitu zdravlja Zrenjanin ul. dr Emila Gavrila br. 15, 23000 Zrenjanin 023/566-345
Zavod za javno zdravlje Pančevo ul. Pasterova br. 2, 26000 Pančevo 013/322-965
Zavod za javno zdravlje Sombor ul. Vojvođanska br. 47, 25000 Sombor 025/412-888
Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica ul. Stari Šor br.47, 22000 Sremska Mitrovica 022/610-511
Zavod za javno zdravlje Kikinda
ul. Kralja Petra br.70, 23000 Kikinda 0230/ 421-102
Zavod za javno zdravlje Kosovska Mitrovica ul. Anri Dinana bb, 38220 Kosovska Mitrovica 028/498-274