Medicina rada

Medicina rada

Medicina rada je grana medicine  koja se bavi stanjima i bolestima nastalim pod uticajem faktora kojima je neka osoba izložena tokom svog svakodnevnog radnog vremena. Ti faktori su, na primer: buka, vibracije, toplota, hemijske materije, elektromegnetska zračenja, radijacija…

Po svojoj suštini i delovanju, ova multidiciplinarna oblast medicine usmerena je, pre svega, na: ostvarenje fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja zaposlenih, zaštitu i unapređenje zdravlja zaposlenih, procenu rizika na radu i njihovoj eliminaciji, održavanje i razvoj radne sposobnosti radnika i na kontrole profesionalnih bolesti i povreda na radu..

U nadležnost ove grane medicine spada:

 • Učestvovanje u medicinskoj proceni rizikai zdravstvenih uslova u okviru izrade Akta o proceni rizika (za radna mesta sa povećanim rizikom)
 • Pružanje profesionalne pomoći i savetovanje poslodavaca u situacijama kada je privremeno ili trajno nesposobnim radnicima potrebno promeniti radno mesto
 • Pružanje profesionalne pomoći firmama u okviru profesionalne selekcije
 • Pružanje pomoći u profesionalnoj orijentaciji, pri odabiru budućeg

                                   Služba medicine rada izdaje lekarska uverenja:

 • za upis u srednje škole po zahtevu Ministarstva prosvete
 • za upis na fakultet
 • za odlazak u inostranstvo, kada je potreban ovaj document
 • po zahtevu suda, državnih organa itd.
 • prilikom zaposlenja (administrativni poslovi)
 • za zaposlene koji rade duže od 4 sata za ekranom
 • za rad na radnom mestu bez povećanog rizika
 • za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom

Služba medicine rada izdaje i lekarska uverenja o radnoj sposobnosti za prethodne i periodične zdravstvene preglede za lica na radnim mestima sa povećanim rizikom:

 • za službenike obezbeđenja (sa nošenjem oružja)
 • za službenike obezbeđenja (bez nošenja oružja)
 • za fizička lica za posedovanje i nošenje oružja
 • za rad u zoni nejonizujućeg zračenja
 • za rad u zoni jonizujućeg zračenja
 • za pomorce
 • za upravljanje rečnim brodovima, motornim čamcima i drugim plovilima

Služba medicine rada obavlja i prethodne preglede prilikom zapošljavanja radnika na radnim mestima sa povećanim rizikom koji se obavljaju po Pravilniku o prethodnim i periodičnim pregledima zaposlenih („Sl. glasnik RS“, br. 120/2007 i 93/2008 i 53/2017), kao što su:

 • radna mesta sa povišenim rizikom zbog buke
 • radna mesta sa povišenim rizikom zbog vibracija
 • radna mesta na visini
 • radna mesta rukovalaca građevinskim mašinama: viljuškaristi, bageristi…
 • radna mesta koja kvalifikuje srednje težak ili težak fizički rad
 • radna mesta sa hemijskim štetnostima
 • radna mesta sa nejonizujićim zračenjem
 • radna mesta u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima

Prethodni lekarski pregledi se vrše radi utvrđivanja i ocenjivanja posebnih zdravstvenih uslova, odnosno sposobnosti zaposlenog za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom u odnosu na faktore rizika utvrđene Aktom o proceni rizika kod poslodavca.

                                       Prethodni lekarski pregledi zaposlenih se vrše:

 • pre početka rada na radnom mestu sa povećanim rizikom
 • pre premeštaja zaposlenog na radno mesto sa povećanim rizikom
 • prilikom svakog utvrđivanja novih rizika na radnom mestu sa povećanim rizikom na kome zaposleni radi
 • ukoliko je zaposleni raspoređen na radno mesto sa povećanim rizikom, a tokom obavljanja poslova na tom random mestu je imao prekid u radu duži od 12 meseci

Periodični pregledi radnika koji rade na radnim mestima sa povišenim rizikom obavljaju se po važećem Pravilniku o prethodnim i periodičnim pregledima zaposlenih („Sl. glasnik RS“, br. 120/2007 i 93/2008. i 53/2017). Takva radna mesta su:

 • radna mesta sa povišenim rizikom zbog buke
 • radna mesta sa povišenim rizikom zbog vibracija
 • radna mesta na visini
 • radna mesta rukovalaca građevinskim mašinama: viljuškaristi, bageristi…
 • radna mesta sa srednje teškim ili teškim fizičkim radom
 • radna mesta sa hemijskim štetnostima
 • radna mesta sa nejonizujićim zračenjem
 • radna mesta u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima

Periodični lekarski pregledi vrše se u cilju praćenja i ocenjivanja zdravstvenog stanja, odnosno sposobnosti zaposlenog za obavljanje poslova na radnom mestu sa povećanim rizikom, a u odnosu na faktore rizika tog radnog mesta i u rokovima propisanim ovim Pravilnikom.

Poslodavac upućuje zaposlenog na periodični lekarski pregled:

 • najkasnije 30 dana pre isteka roka utvrđenog ovim Pravilnikom
 • nakon zaključivanja bolovanja po osnovu teške povrede na radu
 • i posle bolesti ili povrede koji nisu u vezi sa radom – ako postoji sumnja na smanjenu radnu sposobnost

Ukoliko se kod zaposlenog pregledom ustanovi da više nije sposoban da obavlja dotadašnji posao, prema Zakonu o radu poslodavac je dužan da svom zaposlenom pronađe novo radno mesto.

                            Pregledi vida za zaposlene na radnim mestima sa ekranom

Pregledi vida se obavljaju u cilju bezbednog i zdravog rada onih zaposlenih koji tokom obavljanja svojih radnih zadataka za ekranom koriste opremu („Sl. glasnik RS“, br. 106/2009 , 93/2013 I 86/2019). Ovakvi pregledi se obavljaju u skladu sa Pravilnikom o preventivnim merama i to su:

 • pregled vida pre početka rada sa ekranom
 • pregled vida u toku korišćenja opreme za rad sa ekranom

Lekarski pregled vida radi se kod zaposlenih koji koriste opremu za rad sa ekranom najmanje 4 sata dnevno (pola radnog vremena). Poslodavac je dužan da obezbedi pregled vida u intervalima ne dužim od 3 godine, u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti i to za sve one zaposlene koji koriste opremu za rad sa ekranom najmanje 4 sata dnevno.
Ukoliko se kod zaposlenog uoči problem sa vidom, služba medicine rada obaveštava o tome poslodavca, koji je dužan da zaposlenog uputi na ciljani oftalmološki pregled (detaljniji pregled oka).

Lekarski pregled za upravljanje motornim čamcem

 • laboratorijske analize (kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom, sedimentacija, glikemija, pregled urina)
 • pregled oftalmologa
 • spirometrija i EKG
 • ORL pregled sa audimetrijom
 • pregled neuropsihijatra
 • pregled specijaliste medicine rada


              LEKARSKI PREGLEDI ČLANOVA POSADE BRODOVA ZA UNUTRAŠNJU PLOVIDBU

Vrše se kao redovni i nadzorni pregledi.

Redovni pregledi se obavljaju pre izdavanja brodarske knjižice, odnosno dozvole za ukrcavanje. Članu posade broda koji je napunio 60 godina starosti, redovni zdravstveni pregledi se vrše tokom naredna tri meseca, a zatim na 5 godina starosti, a kad navrše 70 godina života, redovni zdravstveni pregledi se vrše na dve godine. 

Nadzorni pregledi se vrše prilikom promene vrste posla na brodu, kao i posle plovidbene nezgode koja je ugrozila ili je mogla ugroziti zdravstvenu sposobnost članova posade broad. Ova vrsta pregleda se obavlja i posle preležanih bolesti, nakon zadobijenih povreda ili izvršenih hirurških intervencija koje su mogle nepovoljno uticati na zdravstvene sposobnosti zaposlenog I njegovo dalje kvalitetno obavljanje poslova na brodu.

Pregled i ocenu zdravstvene sposobnosti pomoraca radi ovlašćeni specijalista medicine rada.

                                                               LEKARSKI PREGLEDI POMORACA 

 • Predhodni pregledi pomoraca (pre izdavanja pomorske knjižice ili dozvole za ukrcavanje)
 • Program redovnog zdravstvenog pregleda pomoraca (svake druge godine, odnosno  svake godine za uzrast od 16 – 18 godina)
 • Vanredni zdravstveni pregled člana posade

Pregled i ocenu zdravstvene sposobnosti pomoraca radi ovlašćeni specijalista medicine rada.

                      Lekarski pregled amatera za vozačku dozvolu (kategorije A i B)

Obavlja se u skladu sa Pravilnikom o bližim zdravstvenim uslovima koje moraju da ispunjavaju vozači određenih kategorija motornih vozila. Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 83/2011 od 09. 11. 2011. godine.

Program:

 • pregled oftalmologa
 • pregled neuropsihijatra
 • pregled psihologa  – reakciometar
 • pregled lekara opšte medicine ili specijaliste medicine rada

          Lekarski pregled za profesionalce za vozačku dozvolu  (kategorije A, B, C, D, E)

Obavlja se u skladu sa Pravilnikom o bližim zdravstvenim uslovima koje moraju da ispunjavaju vozači određenih kategorija motornih vozila. Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 83/2011, od 09. 11. 2011. godine. 

Program:

 • laboratorijske analize (kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom, sedimentacija šećer u krvi, urin )
 • EKG
 • pregled oftalmologa
 • pregled neuropsihijatra
 • audiometrija – pregled sluha
 • pregled psihologa – reakciometar
 • pregled lekara opšte medicine ili specijaliste medicine rada sa EKG-om

                

                                       LEKARSKI PREGLED ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA

Obavlja se u skladu sa Pravilnikom o otvrđivanju zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja (“Službeni glasnik RS”, br. 25 od 9. marta 2016 i br. 79 od 23. septembra 2016.)

Program:

 • laboratorijske analize (kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom, sedimentacija šećer u krvi, urin…)
 • EKG
 • pregled oftalmologa
 • pregled neuropsihijatra
 • audiometrija – pregled sluha
 • pregled psihologa  – reakciometar
 • pregled lekara specijaliste medicine rada sa EKG-om


                         LEKARSKO UVERENJE ZA RAD U ZONI JONIZUJUĆEG ZRAČENJA

Pregledi  se obavljaju u skladu sa Pravilnikom o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima i to onih zaposlenih koji su angažovani na radnim mestma sa povećanim rizikom (Sl. glasnik RS 120/2007 i 93/2008 i 53/2017).

Prethodni lekarski pregled obuhvata:

 • pregled lekara specijaliste medicine rada, EKG, BMI…
 • osnovne laboratoriske analize krvi (SE, broj leukocita, broj eritrocita, hematokrit, koncentracija glukoze) i pregled urina i sediment urina
 • ispitvanje funkcije vida: oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid, pregled očnog sočiva
 • tonalna liminarna audiometrija
 • spirometrija sa krivom protoka i volumena 
 • neuropsihijatrijski i psihološki pregled
 • ginekološki pregled i pregled dojki
 • analiza strukturnih hromozomskih aberacija i određivanje broja mikronukleusa
 • specifčne preglede i/ili ispitvanja u zavisnosti od utvrđenih štetnosti i opasnosti, odnosno posebnih zdravstvenih uslova za obavljanje određenih poslova na radnom mestu, u skladu sa Aktom o proceni rizika.

                                                                          Periodični pregledi

Jednom godišnje su obavezni, a obim pregleda se razlikuje prema uslovima rada i nivoima izlaganja jonizujućim zračenjima tj. da li su izloženi radnici klasifkovani u kategoriju „A“ ili „B”

                                         Periodični lekarski pregled grupe „A“ obuhvata:

 • pregled lekara specijaliste medicine rada, EKG, BMI
 • osnovne laboratorijske analize krvi (SE, broj leukocita, eritrocita, hematokrit, koncentracija glukoze) i pregled urina i sediment urina
 • spirometrija sa krivom protoka i volumena 
 • određivanje broja mikronukleusa (svake godine)
 • pregled štitaste žlezde za profesionalno izložena lica koja rade sa radioaktivnim izotopom J-131.
 • specifčne preglede i/ili ispitvanja u zavisnost od utvrđenih štetnost i opasnost odnosno posebnih zdravstvenih uslova za obavljanje određenih poslova na radnom mestu, u skladu sa Aktom o proceni rizika.

                                          Periodični lekarski pregled grupe „B“ obuhvata:

 • pregled lekara specijaliste medicine rada, EKG, BMI
 • osnovne laboratorijske analize krvi (SE, broj leukocita, eritrocita, hematokrit, koncentracija glukoze) i pregled urina i sediment urina
 • spirometrija sa krivom protok volumen 
 • određivanje broja mikronukleusa (najmanje jednom u tri godine)
 • pregled štitaste žlezde za profesionalno izložena lica koja rade sa radioaktvnim izotopom J-131
 • specifčne preglede i/ili ispitvanja u zavisnosti od utvrđenih štetnosti i opasnosti, odnosno posebnih zdravstvenih uslova za obavljanje određenih poslova na radnom mestu, u skladu sa Aktom o proceni rizika. 
Oblast : Medicina rada