Vakcinacija protiv Tetanusa

Vakcinacija protiv Tetanusa

Pravilnik o imunizaciji i načinu zaštite lekovima („Sl. glasnik RS“, br. 82/2017)
Aktivna i pasivna imunizacija protiv tetanusa kod povređenih lica:
Član 29

Vakcinacija protiv Tetanusa kod povređenih lica sprovodi se vakcinom koja sadrži TT komponentu i humanim antitetanusnim imunoglobulinom (u daljem tekstu: HTIG) na sledeći način:

1) lica sa dokazom da su potpuno vakcinisana i revakcinisana protiv tetanusa za svoj uzrast (najmanje četiri doze vakcine sa komponentom protiv tetanusa), od poslednje doze do povrede je prošlo manje od deset godina, ne dobijaju ni vakcinu ni HTIG;

 2) lica koja su potpuno vakcinisana i revakcinisana protiv tetanusa za svoj uzrast, a od poslednje doze do povrede je prošlo više od deset godina, dobijaju jednu dozu vakcine i 250 I.J. HTIG, odmah po povređivanju.

3) lica koja nisu vakcinisana, lica koja sunepotpuno vakcinisana ili nemaju dokaze o imunizaciji protiv tetanusa, dobijaju prvu doze vakcine odmah, drugu dozu u razmaku ne kraćem od mesec dana, a treću dozu najmanje šest meseci nakon druge doze. Ova lica dobijaju i HTIG sa prvom dozom vakcine, odmah po povređivanju.

Za prvu dozu mogu se koristiti sve vakcine koje sadrže TT komponentu (TT, Td, Tdap, DT) u zavisnosti od uzrasta. Za drugu i treću dozu mogu se koristiti TT ili dT/DT zavisno od uzrasta. Vakcina i HTIG daju se istovremeno, intramuskularno u naspramne ekstremitete, u deltoidni mišić ili anterolateralni deo femoralne regije u zavisnosti od uzrasta lica koje prima vakcinu u skladu sa sažetkom karakteristika leka.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email