Paket pregleda za zaposlene u delegaciji Evropske Unije

Lekarski pregled
a. Prethodna medicinska istorija
b. Anamneza (usmeni pregled)
c. Kompletan fizički pregled
Laboratorijske analize
a. Krv
1. Stopa sedimentacije (ESR)
2. Hemoglobin
3. Leukociti
4. Glikemija (šećer)
5. Kreatinin
6. Gama glutamil transferaza (GGT)
7. Transaminaza alanin (ALT)
8. Transaminaza aspartat (AST)
b. Urin
9. Protein
10. Glikozurija
Pregled vida
Vid bez i sa korekcije

Doctor checking size of lymph nodes