Obuka iz prve pomoći za buduće vozače

Obuka iz prve pomoći za buduće vozače

Obuka iz prve pomoći za buduće vozače je neophodna da biste polagali praktični deo vozačkog ispita. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl. glasnik RS“, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – odluka US i 55/2014) propisuje da će Vozačka dozvola biti izdata licu koje je položilo ispit iz prve pomoći i da praktičnom ispitu može da pristupi kandidat za vozačakome je izdata potvrda o položenom ispitu iz prve pomoći.

Shodno Članu 241. predmetnog zakona obuku iz prve pomoći i organizovanje i sprovođenje ispita obavlja Crveni krst Srbije, odnosno zdravstvena ustanova koja ispunjava propisane uslove i koja za to dobije odgovarajuću dozvolu (ovlašćenje).

Shodno članu Član 242. predmetnog zakona obuku i ispit iz prve pomoći mogu da obavljaju samo lica koja ispunjavaju propisane uslove i koja za to dobiju odgovarajuću dozvolu (licencu) za predavača – ispitivača koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja.

Posebno napominjemo da naša ustanova ispunjava sve zakonom propisane uslove i poseduje odgvovarajuće rešenje Ministarstva zdravlja za vršenje obuke,organizovanje i sprovođenje ispita iz prve pomoći. Takođe u stalnom radnom odnosu imamo zaposleno vise lekara koji poseduju odgvovarajuće dozvole ( licence) za predavača – ispitivača izdatih od strane Ministarstva.

Paket obuke iz pružanja prve pomoći obuhvata:

Nakon uspešno završene obuke i uspesno položenih testova kandidati dobijaju odgovarajuće potvrde o položenom ispitu iz prve pomoći.